Numismatika Schimandl

Dražební řád

1. Účastníci dražby

Účastníky dražby mohou být pouze osoby fyzické a právnické způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být vždy stát (odst. 1,2 §3 zákona).

Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista.

Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby (zákon č. 219/1995Sb. – devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.

Účastníkem dražby se stane každá osoba, která na výzvu dražebníka doloží svou totožnost (odst. 2 §23 zákona), popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, odevzdá řádně vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby a zakoupí vstupenku.

Dražební číslo bude účastníkům dražby vydáno pouze po splnění předcházejících povinností.

Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný.

Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu.

Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh dražby chováním odporujícím dobrým mravům.

2. Průběh dražby

Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, společnou dražbu movitých věcí.

Dražbu jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v dražebním seznamu, zahajuje licitátor vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč. Popis dražené věci, včetně stavu zachovalosti je uveden v dražebním seznamu a proto není součástí vyvolání licitátora.

Draží se od vyvolávací ceny, případně od předposledního písemného limitu. Dražba je anonymní, účastníci oznamují svou nabídku zvednutím čísla. Za limitenty draží určený zaměstnanec dražebníka. Draží se pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání příklep tím, že oznámí jeho číslo a dosažené nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí.

Nebyli-li při dražba učiněno ani nejnižší podání ani po jeho snížení, licitátor dražbu ukončí slovem „zpět“.

Vyvoláním posledního pořadového čísla, resp. Jeho vydražením, celková dobrovolná společná dražba movitých věcí končí.

3. Úhrada ceny dosažené vydražením

Vydražitel, který je přítomen dražbě, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny pro dražebníka ihned po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil, nejpozději však do jedné hodiny po celkovém ukončení dražby.

Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně všech příplatků při doručení poštovní zásilky.

Nepřevzetí vydražené věci je považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly.

Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.

4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci

Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby v okamžiku udělení příklepu.

Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit podpisem v protokolu o provedení dobrovolné, společné dražby, který je současně potvrzením o nabytí předmětu vlastnictví. Limitentům bude protokol zaslán společně s vydraženými věcmi a jejich podpis na kopii protokolu uloženého u dražebníka nahradí vrácená a podepsaná poštovní doručenka.

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na dražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

5. Reklamace

Podle odst. 1 §63 zákona navrhovatel (majitel věcí nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby.

6. Ostatní ujednání

Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického matriálu do zahraničí povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1992Sb. O prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení vydává např. Moravské muzeum v Brně a Národní muzeum v Praze. Osvědčení není nutné na vývoz mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918.

Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby nejsou oprávněni do nich nahlížet.

TOPlist